Politică de confidențialitate

Română

Cine suntem

Adresa sitului web este: https://asociatia-zamolxe.ro.

Salut! Noi suntem ONG Asociatia Zamolxe, iar deținătorul site-ului este Velemir Radovan.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Colectăm informațiile trimise pe email prin formularul de contact pentru a ne îmbunați conținutul și pentru a putea oferi conținut focusat pentru cititorii noștri. Folosim Google Analytics, iar acesta ne furnizează informații despre cititorii noștri. Totodata folosim și modulul Post Views Counter pentru a vedea câte vizualizări adună site-ul și fiecare articol în parte. Datele trimise pe email sunt folosite pentru a contacta persoana care ne scrie și pentru a vedea peste mai mult timp daca am reușit să ne pliem pe cererile cititorilor. Noi păstram doar informațiile din Google Analytics, Post Views Counter și informațiile trimise prin formularul de contact.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Informațiile încărcate în formulatul de contact sunt trimise pe email catre noi si folosim datele de acolo pentru a ne ajuta la dezvoltarea site-ului, pentru a lua legatura cu cei care ne scriu și pentru a ajunge mesajele cititorilor la noi.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Analitice

Folosim Google Analytics și modulul Post Views Counter pentru a vedea cați vizitatori are site-ul nostru, cate vizualizări are articolul si pentru a vedea care este publicul nostru predominant (vârsta, sex, din ce zonă geografică  ne urmăresc, etc) pentru a știi ce articole sunt de interes. Serviciul nostru de găzduire este Hostico și nu putem știi cu siguranță daca acestia colecteaza informații analitice. Totodată, folosim cateva module pentru realizarea site-ului și nu știm daca acestea colecteaza date analitice. Nu suntem răspunzători de colectarea datelor analitice de către modulele folosite pentru crearea site-ului sau pentru datele colectate de compania de hosting.

Cu cine partajăm datele tale

Datele tale nu sunt partajate de către noi în mod direct. Singrul mod prin care datele tale pot fi partajate iar noi sa nu putem controla acest lucru, este cel prin care google sau modulul Post Views Counter le partajază deja. Pentru a afla aceste informații, vă rugam sa contactati Google Analystics sau Post Views Counter. Este posibil ca Hostico (compania unde este ținut site-ul nostru) sau companiile care au creat modulele folosite pe site-ul nostru sa colecteze anumite date despre vizitatorii noștrii și nu suntem răspunzatori de acest fapt

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Datele trimise prin formularul de contact, sunt trimise catre deținătorul site-ului, Velemir Radovan.

Informațiile tale de contact

Informațiile tale de contact pot ajunge la noi doar prin formularele de contact și ajung la noi pe mail. Facem tot posibilul să păstrăm datele tale de contact în siguranță

Informații suplimentare.

Folosim parole foarte sigure la adresele de mail la care ajung datele tale de contact.

Serviciul nostru de găzduire este Hostico și nu putem știi cu siguranță daca acestia colecteaza informații analitice. Nu știm cu siguranță ce module instalate la site-ul nostru colectează date despre vizitatorii noștrii și nu suntem responsabili de aceste lucruri.

Cum îți protejăm datele

Facem tot posibilul să păstrăm datele tale de contact în siguranță. Folosim parole foarte sigure la adresele de mail la care ajung datele tale de contact

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor

Aplicăm toate recomandările wordpress în materie de siguranță. Totodată, dacă remarcați o problemă, ne puteși scrie folosidn formularul de contact.

De la care părți terțe primim date

Primim date de la Google Analytics si de la modulul Post Views Counter.

Ce decizii luăm și/sau ce profiluri realizăm automat cu datele utilizatorilor

În funcție de datele utilizatorilor, ne dăm seama ce aricole prezintă interes pentru cititorii noștrii, iar astfel știm ce articole să le oferim.

Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern

Nu este cazul.

English

Who we are

The website address is: https://asociatia-zamolxe.ro.
Hello! We are the NGO Zamolxe Association, and the owner of the site is Velemir Radovan.

What personal data we collect and why we collect it

We collect the information sent by email through the contact form in order to improve our content and to be able to provide focused content for our readers. We use Google Analytics, and it provides us with information about our readers. We also use the Post Views Counter module to see how many views the site and each article collect. The data sent by email are used to contact the person who writes to us and to see in a longer time if we managed to comply with the requests of the readers. We only keep the information in Google Analytics, Post Views Counter and the information sent through the contact form.

Comments

When visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the comment forms, as well as the IP address of the visitor and the number of user agents in the browser to help us detect spam.An anonymous string (also called a hash), created from your email addresses, can be provided to the Gravatar service to see if you use it. The privacy policy of the Gravatar service is available here: https://automattic.com/privacy/. Once the comment is approved, your profile picture is visible to the public next to your comment.

Mediate

If you upload images to the website, you should avoid uploading images that have included mbedded
ocation data (EXIF GPS). Website visitors can download and extract all location data from images on the site.

Contact forms

The information uploaded in the contact form is sent by email to us and we use the data there to help
us develop the site, to get in touch with those who write to us and to get readers’ messages to us.

Cookies

If you leave a comment on our site, you can choose to save in cookies your name, email address and website. These are for your convenience, so you don’t have to fill them in again when you leave another comment. These cookies will be valid for one year.

If you go to our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain personal data and is deleted when you close your browser.

When you log in, we will also set some cookies to save your login information and on-screen display options. Authentication cookies are retained for two days, and those for on-screen display options are retained for one year. If you select „Remember me”, your login cookies will be kept for two weeks. If you log out of your account, your login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not include personal data and simply indicates the ID of the article you just edited. It expires after 1 day. 

Content embedded on other websites

Articles on this site may include embedded content (for example, videos, images, articles, etc.). Content embedded on other websites behaves exactly as if visitors viewed another website. These websites may collect data about you, use cookies, incorporate additional third-party tracking, and monitor your interaction with embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are logged in. in that website.

Analytical

We use Google Analytics and the Post Views Counter module to see how many visitors our site has, how many views the article has and to see who our predominant audience is (age, gender, what geographical area they are following us, etc.) to know what articles are of interest. Our hosting service is Hostico and we can’t know for sure if they collect analytical information. At the same time, we use several modules to create the site and we do not know if they collect analytical data. We are not responsible for the collection of analytical data by the modules used to create the site or for the data collected by the hosting company.

Who we share your data with

Your data is not shared by us directly. The only way your data can be shared and we can’t control it is by google or the Post Views Counter module already sharing it. To find out this information, please contact Google Analystics or Post Views Counter. Hostico (the company where our site is held) or the companies that created the modules used on our site may collect certain data about our visitors and we are not responsible for this.

As long as I keep your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are kept indefinitely. This way we can automatically recognize and approve all subsequent comments instead of keeping them in a queue for moderation.For users (if any) who register on our website, we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (but cannot change their username). Website administrators can also view and edit this information.

What rights do you have over your data

If you have an account or have left comments on this website, you can request to receive an export file with the personal data we hold about you, including all the data you have provided to us. You can also ask us to delete all personal data we hold about you. They do not include all the data we are obliged to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send you the data

Visitor comments can be verified through an automatic spam detection service.
The data sent through the contact form are sent to the owner of the site, Velemir Radovan.

Your contact information

Your contact information can only reach us via contact forms and reach us by email. We do our best to keep your contact information safe

More information

We use very secure passwords at the email addresses your contact details reach. Our hosting service is Hostico and we can’t know for sure if they collect analytical information. We do not know for sure which modules installed on our site collect data about our visitors and we are not responsible for these things.

 

How we protect your data

We do our best to keep your contact information safe. We use very secure passwords at the email addresses your contact details reach

What procedures do we have available for data security breaches

We apply all wordpress safety recommendations. Also, if you notice a problem, you can write to us using the contact form.

From which third parties receive data

We receive data from Google Analytics and the Post Views Counter module.

What decisions do we make and / or what profiles do we automatically make with user data

Depending on the data of the users, we realize what dangers are of interest to our readers, and thus we know what articles to offer them.

Requirements for the disclosure of a government-controlled business

It’s not necessary.