Asociatia Zamolxe

Соціально-економічні фактори у нерівності результатів навчання у середній школі

Вони виявили, що такі риси, як доброзичливість, відкритість новому, та стабільність сприяють зменшенню ризиків емоційного вигорання, в той час, як добросовісність та екстраверсія не мали статистично значущого впливу на прояви вигорання . Дані по екстраверсії підтверджуються дослідженням, проведеним Brown P., Slater M. – вони не виявили зв’язку між цією рисою особистості та жодним з ключових компонентів емоційного вигорання (емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція професійних досягнень) . В той же час автори цього дослідження виявили, що добросовісність як риса особистості має позитивну кореляцію з редукцією професійних досягнень та негативну – з деперсоналізацією. Суперечливість між результатами різних дослідників підтверджує необхідність подальшого вивчення зв’язку різних особистісних факторів із проявами емоційного вигорання. Гіпертимний тип акцентуації також є захисним фактором – порівняно з іншими рисами характеру, гіпертимікам характерні більша життєрадісність, високий рівень потягу до діяльності, що може бути оберігати психіку від знецінення та вигорання . Емоційне вигорання медичних працівників пов’язане з низкою факторів ризику, які можна розділити на трудові, соціальні та психологічні.

соціальні фактори

Інформаційною базою тут можуть бути дані державної статистики, поштового відомства, переписів, опитувань, спеціальних вибіркових обстежень. В рамках короткострокових та середньострокових періодів демографічні тенденції є виключно надійними факторами зміни (розвитку) ринку. Фірма може взяти перелік основних демографічних тенденцій і точно визначити, яке значення матиме для неї кожна з них. Вивчення оточуючих умов дає змоги виявити як наявні можливості, так і труднощі для підприємства. До особливо важких наслідків призводить вживання вагітними жінками алкоголю (недоношеність, мертвона­роджуваність, різні вроджені каліцтва, ушкодження нер­вової системи дитини). Шкоди завдає паління, яке може спричинити майбутню стерильність (безплідність) новона­роджених, знижує масу їхніх тіл, а нерідко є причиною за­гибелі ембріону або мертвонароджування.

Поширеність недостатньої фізичної активності серед міського населення України, %

Так, нефатальний ІМ у чоловіків віком 30–49 років, які курять, виникає у 5 разів, в 50–59 років — у 3 рази, в 60–79 років — у 2 рази частіше, ніж у їх однолітків, які не курять. Результати міжнародного дослідження MONICA свідчать, що 65% випадків нефатального ІМ серед чоловіків та 55% серед жінок віком 35–39 років спричинені тютюнопалінням. Серед чоловіків молодого віку, які курять, фатальний ІМ реєструють в 4 рази частіше, ніж серед тих, хто не курить. Фактори ризику — частіше умови виникнення і лише іноді — причина захворювання. Однак їх розподіл на ті, які є причиною хвороби, та ті, що сприяють її розвитку, не завжди вдається, оскільки існує дуже тонкий перехід від групи «норма» до поняття «патологія» як для всієї популяції, так і для кожного її члена. Те, що з найбільшою вірогідністю є патологічним для значної групи людей, може бути малозначущим для одного з її представників.

Яка роль населеного пункту і типу школи?

Дані Фремінгемського дослідження свідчать, що збільшення маси тіла на 10% супроводжується підвищенням концентрації ХС у плазмі крові на 0,3 ммоль/л, а кожні зайві 4,5 кг маси тіла підвищують САТ на 4,4 мм рт. Діти і підлітки з надлишковою масою тіла, як правило, залишаються повними і в дорослому віці, хоча у більшості дорослих з надлишковою масою тіла в дитинстві вона була нормальною. Збереження набутого в молодості ожиріння до самої старості становить більш високий ризик для здоров’я, ніж ожиріння, набуте в дорослому віці. Слід підкреслити, що хоча тютюнопаління є незалежним чинником ризику, його дія підсилюється у 5–8 разів при поєднанні з високим рівнем АТ, порушеним обміном ліпідів, надлишковою масою тіла чи ожирінням та низькою фізичною активністю.

Психологічні фактори ризику у медсестер

Перешкоджає визначенню факторів ризику як причини ССЗ і те, що далеко не всі з них можуть бути вимірені та виражені в абсолютних значеннях. Це психоемоційне навантаження, спадковість, недостатня фізична активність тощо. Це один із найбільш неочевидних висновків нашого дослідження і він потребує пояснення. Цілком імовірно, що питання про матеріальний стан родини було сформульовано недостатньо добре для того, щоб уникнути суб’єктивних відповідей. Певний ефект можуть мати батьки за кордоном – такі родини часто заможні, але діти при цьому вчаться без достатньої уваги з боку батьків. Нарешті, цілком може бути, що Україна (поки що) просто не має такої стійкої кореляції між фінансовим та освітнім чи культурним статусом, про який часто говорять західні соціологи. Велика категорія батьків, які в пострадянському суспільстві є освіченими і дбають про освіту своїх дітей, часто це вчителі, лікарі, науковці тощо, – не мають великих доходів в Україні.

Лінійна регресія дозволяє побачити індивідуальний вплив кожної змінної (тобто кожного чинника), незалежний від інших змінних, на кінцевий результат (у цьому випадку – бал із української мови або математики). Простіше кажучи, регресійний аналіз показує, скільки https://www.0542.ua/list/424673 балів “додає” або “віднімає” кожна змінна сама по собі за інших рівних умов. Такий аналіз не дозволяє робити абсолютно однозначні висновки про силу впливу різних змінних, тому що жодне опитування не проливає світло на всі без винятку важливі змінні.

У наш час окремі аспекти цієї проблеми висвітлювались у низці спеціальних робіт біологів [1; 6; 9; 4], соціальних працівників , психологів та деяких інших авторів. На разі адаптацію розглядають як одну з найважливіших медикобіологічних, соціальних і психологічних проблем. Українське законодавство про захист конкуренції ґрунтується на нормах, визначених Конституцією України, та враховує найкращу практику. Це зако­ни України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобро­совісної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України» та інші нор­мативно-правові акти, затверджені відповідно до цих законів. Споживчих ринків та інших інструментів, за допомогою яких держава впливає на окремі складники комплексу маркетингу. Швидше за все збільшується тип сім’ї з однієї людини, з одним батьком або неодруженими партнерами.

В жіночій популяції у кожної другої відзначено підвищений рівень ХС у крові. З віком підвищується частота гіперхолестеринемії, причому найбільший її приріст (на 21,7%) відбувається між 25–34 та 35–44 роками. Зміни розповсюдженості гіпертригліцеридемії за віком майже аналогічні. У проспективному дослідженні, проведеному у Стокгольмі (Швеція), виявлено, що саме ТГ плазми крові, а не ХС, — значимий і незалежний фактор ризику розвитку ІХС. Соціальна адаптація – це взаємозумовлений процес пристосування індивіда до соціального середовища і пристосування суспільства до потреб особистості через їхнє задоволення . Відповідність між рівнем соціальних потреб і рівнем їхнього задоволення визначає рівень соціальної адаптації .