Anunt achizitie materiale publicitare

Nr 262/14.07.2011
INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Asociația Zamolxe vă invită să participați la procedura de achiziție de SERVICII TIPOGRAFICE în
cadrul proiectului «CRC CALIFICARE: REUȘITĂ ȘI CARIERĂ», cu numarul POSDRU/108/2.3/G/79810,
proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013, Investește în oameni!

1. Obiectul contractului: Achiziţia de servicii tipografice, cod CPV 79810000-5

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție care urmează să fie atribuit: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 2: ″Corelarea
învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii″, Domeniul major de intervenție 2.3:″Acces și participare la formare profesională continuă″.

4. Limba de redactare a ofertei: română

5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: prețul cel mai scăzut.

6. Adresa la care se depune oferta: Asociația Zamolxe, mun. Slatina, str Oituz, nr. 45k sau prin email: asociatia.zamolxe@gmail.com .

7. Data limită pentru depunerea ofertei: 20 iulie 2011, ora 15.00.

8. Data ședinței de evaluare a ofertelor: 21 iulie 2011.

Documentația de achiziție poate fi procurată de la sediul ASOCIAȚIEI ZAMOLXE, mun. Slatina, str. Oituz nr.
45k, jud. Olt sau pe site-ul : www.asociatia-zamolxe.ro .
Informații suplimentare se pot obține telefonic la numărul: 0374014427 sau prin email la adresa:
asociatia.zamolxe@gmail.com.

DIRECTOR EXECUTIV,                                MANAGER DE PROIECT,
Dr. RADOVAN VELEMIR                              GRIGORIE DANIELA
                                        Consilier juridic,
                                      Oprescu Florența

Descarca